x
utube
linkedin
blblblblblblbl

Σχολια Print Friendly and PDF -A | +A
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για καλύτερη προβολή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήστε Firefox, Chrome και desktop υπολογιστή

ΘΕΜΑ Νο 1: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε απλές περιπτώσεις δόμησης η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη και μπορεί να ζητηθεί από το κατακευαστή μηχανικό ή τον ιδιοκτήτη σαν ένα πρόσθετο, προαιρετικό δικαιολογητικό για τον φάκελο του έργου.  Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις κατασκευής / αγοραπωλησίας μέσω τραπεζικής δανειοδότησης, η γεωτεχνική μελέτη κρίνεται απαραίτητη. Επίσης σε ελέγχους κατασκευών, πραγματογνωμοσύνες, δικαστικές υποθέσεις με τεχνικό αντικείμενο, μπορεί να έχει υποστηρικτικό σκοπό.

Η γεωτεχνική μελέτη είναι αναγκαία προϋπόθεση και ορίζεται από τον νόμο για να επιτραπεί η δόμηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε ορισμένες περιοχές της χώρας με έντονη σεισμικότητα ή επικίνδυνες συνθήκες στο έδαφος
  • Σε συγκεκριμένους τύπους εδαφών
  • Για τα δημόσια έργα
  • Σε κτίρια με πολλούς ορόφους ή υπόγεια, βιομηχανίες, ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές
  • Διάφορες κρατικές υπηρεσίες μπορεί να την ζητήσουν πχ. δήμος, αρχαιολογία, δασαρχείο, νομαρχία
  • Σε πολλές περιπτώσεις κατασκευής / αγοραπωλησίας μέσω τραπεζικής δανειοδότησης, η γεωτεχνική μελέτη, κρίνεται απαραίτητη για την έγκριση του δανείου

Η γεωτεχνική μελέτη θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στον κατασκευαστή εργολάβο μηχανικό για την επιλογή του σωστού τύπου θεμελίωσης για την ασφαλή έδραση της κατασκευής διότι η διαστασιολόγηση της θεμελίωσης είναι σε άμεση σχέση με την φύση του εδάφους, επιτυγχάνεται η ορθότερη κατανομή των φορτίων της ανωδομής και η οικονομικότερη διαστασιολόγηση του έργου.   Τα βασικότερα σημεία που εξετάζει μια γεωτεχνική μελέτη δίνονται στο υποσέλιδο "Γεωλογικά Γεωτεχνικά".   Η μελέτη είναι έγκυρη μόνο για την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο διεξήχθηκε αφού οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους διαφέρουν όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή αλλά τις περισσότερες φορές από θέση σε θέση σε απόσταση μερικών μέτρων.

Στο πλαίσιο της γεωτεχνικής μελέτης εξετάζεται επίσης η περίπτωση της μελέτης ευστάθειας φυσικών πρανών και η διαμόρφωση τεχνητών (εκσκαφής - επίχωσης) με διαστασιολόγηση τοίχων ή άλλου είδους αντιστήριξεων του εδάφους.   Οταν πρόκειται για πρανή ή τοίχους μέχρι 3.0 μέτρα ύψος χρησιμοποιούνται απλά ή σύνθετα διαγράμματα για την ανάλυση ευστάθειας και τον γεωτεχνικό σχεδιασμό.   Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου ύψους είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ειδικών λογισμικών προγραμμάτων επεξεργασίας των δεδομένων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων τα οποία εκτελούν με απόλυτη αξιοπιστία τους υπολογισμούς βάσει των διεθνών πρότυπων και προδιαγραφών εξαλείφοντας το ανθρώπινο λάθος.

Συνήθως τα τεχνικά έργα είναι σύνθετα, αποτελούνται από 2 - 3 ή περισσότερες κατασκευές η κάθεμία με ιδιαιτερότητες ώστε δεν γίνεται να υπάρξει γενίκευση και ίδια αντιμετώπιση κατά τους γεωτεχνικούς υπολογισμούς.  Μια νέα εξοχική κατοικία π.χ., μπορεί να περιλαμβάνει το κτίριο, την πισίνα, τον δρόμο πρόσβασης στο οικόπεδο που ανέρχεται σε απότομο έδαφος.  Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται 3 διαφορετικές περιπτώσεις γεωτεχνικού σχεδιασμού, αυτό που ζητείται από τον μελετητή δεν είναι απλά «μία γεωτεχνική μελέτη» αλλά «μία σύνθετη γεωτεχνική μελέτη με 3 διαφορετικές περιπτώσεις γεωτεχνικού σχεδιασμού».

Η γεωτεχνική μελέτη βασίζεται στην επιτόπου έρευνα των συνθηκών, σε βιβλιογραφικές πηγές (γεωλογικοί θεματικοί χάρτες κ.λ.π.) και στα αριθμητικά αποτελέσματα από την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε εδαφικά ή βραχώδη δείγματα που παραλαμβάνονται κατά την επιτόπου διερεύνηση.

Το κόστος της γεωτεχνικής μελέτης κυρίως εξαρτάται από το μέγεθος του έργου, τον αριθμό των διαφορετικών υπό-περιπτώσεων που εξετάζονται, πολύ σημαντική επίσης είναι η μεθοδολογία διερεύνησης της επιτόπου έρευνας.

Η μεθοδολογία διερεύνησης μπορεί να είναι:

  • Ερευνητικές τομές, ερευνητικά φρεάτια
  • Ερευνητικές, δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
  • Γεωφυσικές διασκοπίσεις
  • Απλή μακροσκοπική εξέταση κατά την επιτόπου αυτοψία και βιβλιογραφική τεκμηρίωση

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές που προβλέπονται από την νομοθεσία (Υπουργείο Δημοσίων Εργων) για την εκπόνηση μελετών και ερευνών είναι αυξημένες, έτσι συνήθως η οικονομική προσφορά / προτεινόμενη αμοιβή του μελετητή προς τον ενδιαφερόμενο, δίνεται με ορισμένη έκπτωση επί τοις (%) βάσει της κρατικής τιμολόγισης των εργασιών που θα εκτελεστούν.

Στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο κόστος που μπορεί να ζητήσει ο μελετητής - ανάδοχος, έτσι ο καθένας ως αντίτιμο της εργασίας του δίνει συνήθως οικονομική προσφορά με έκπτωση βάσει του κρατικού τιμολόγιου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον ενδιαφερόμενο ώστε να ενημερωθεί σωστά, λαμβάνοντας περισσότερες τεχνικές και οικονομικές προσφορές ώστε να γίνει η εργασία του σωστά και οικονομικά χωρίς να έχει το πάθημα του Αλέκου! (χαρακτήρας διαφήμισης).

ΘΕΜΑ Νο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ

H εργασία διάτρησης για την δημιουργία των οπών στο έδαφος των μικροπασσάλων, αρχίζει με την τοποθέτηση και πιθανή αγκύρωση του γεωτρητικού μηχανήματος επί του εδάφους. Με χρησιμοποίηση μπεντονίτικου αιωρήματος και ανακύκλωση/ καθαρισμό αυτού, γίνονται τα διατρήματα στο επιθυμητό βάθος και διάμετρο.   Ο μπεντονίτης (ένεμα) ανακυκλώνεται σε πλαστική δεξαμενή.

Σε έντονα χαλαρά, μπαζωμένα, ρηγματωμένα εδάφη είναι πιθανή η απώλεια ενέματος μπεντονίτη και το γκρέμισμα / αστάθεια των τοιχωμάτων (παρειών) της οπής, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται τσιμέντωση και επαναδιάτρηση σε στάδια.  Η διαδικασία διάτρηση/ τσιμέντωση/ επαναδιάτρηση, επαναλαμβάνεται μέχρι το περιβάλλον έδαφος των τοιχωμάτων των οπών να είναι σταθερό.

Οταν η διάτρηση φθάσει στο επιθυμητό βάθος γίνεται η τοποθέτηση του οπλισμού.  Τις περισσότερες φορές ο οπλισμός τοποθετείται σε μικρότερα τμήματα τα οποία ενώνονται με ηλεκτροκόλληση.  Τα τμήματα πρέπει να είναι σε τέτοιο μήκος που να επιτρέπει τον ομαλό καταβιβασμό τους εντός της οπής και το μήκος των τμημάτων είναι σε άμεση σχέση με τα γεωμετρικά στοιχεία του εκάστοτε εξοπλισμού του εργολάβου που πραγματοποιεί την εργασία.

ΘΕΜΑ Νο 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ

(...περιγραφή της διαδικασίας ...)


Για κάθε διευκρίνηση, πρόσθεση επιπλέον στοιχείων, προσωπική άποψη κλπ, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

... ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

1) Landslide Computer Simulations, Προσομοίωση κατολίσθησης (δείτε εδώ)

2) NASA video gallery, Παρουσιάσεις της εταιρίας NASA (δείτε εδώ)

3) What happened to Mars, Πλανήτης Αρης (δείτε εδώ)

4) Protect the seas, Προστατέψτε τις θάλασσες (δείτε εδώ)

5) Glaciers on the run, Παγετώνες (δείτε εδώ)


Γραφείο Γεωλογικών Γεωτεχνικών Ερευνών, ΜελετώνΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (*).

(*) Λήμνος, Λέσβος, Μυτιλήνη, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Σκύρος, Σποράδες, Εύβοια, Χαλκίδα, Κύμη, Κάρυστος, Αιδηψός, Αλιβερίου, Κυκλάδες, Ανδρος, Τήνος, Κέα, Κύθνος, Σύρος, Μύκονος, Σέριφος, Σίφνος, Πάρος Νάξος, Μήλος, Κίμωλος, Ιος, Αμοργός, Θήρα, Σαντορίνη, Δωδεκάνησα, Αστυπάλαια, Φούρνοι, Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Κώς, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος, Σύμη, Χάλκη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κύθηρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα, Επτάνησα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυθος, Μαραθώνας, Ραφήνα, Αγιος Στέφανος, Μεσόγεια, Σπάτα, Αρτέμιδα, Λούτσα, Μαρκόπουλο, Σούνιο, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Κόρινθος, Βοιωτία, Λιβαδειά, Θήβα, Φθιώτιδα, Λαμία, Αταλάντη, Φωκίδα, Ιτέα, Δελφοί, Γαλαξίδι, Μαγνησία, Βόλος, Βελεστίνο, Πήλιο, Αλμυρός, Λάρισα, Ευρυτανία, Καρπενήσι, Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Μεσσολόγι, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ναύπακτος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πελοπόννησος, Πάτρα, Ηλείας, Ευρύμανθος, Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Μεσσηνίας, Καλαμάτα, Λακωνίας, Γύθειο, Σπάρτη, Πύργος, Κυπαρισσία, Αμαλιάδα, Ολυμπία, Πύλος, Αχαίας, Κορινθίας, Μέγαρα, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Αργος, Αργολίδα, Ναύπλιο, Κρανίδι, Πόρος, Αττική, Πειραιάς, Αθήνα, Πατήσια, Πεντάγωνο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πετράλωνα, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Μεταξουργείο, Φιλοθέη, Νέος Κόσμος, Κυψέλη, Νεάπολη, Παγκράτι, Ιλίσια, Κουκάκι, Πλατεία Βάθης, Αμπελόκηποι, Γκύζη, Γουδί, Πολύγωνο, Φιλοπάππου, Λιοσίων, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Αχαρνών, Λόφος Σκουζέ, Σεπόλια, Σταθμός Λαρίσης, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Νικόλαος, Πατήσια, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Λιόσια, Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, Ελευσίνα, Ίλιον, Κορυδαλλός, Μαγούλα, Μάνδρα, Νέα Πέραμος, Νίκαια, Περιστέρι, Πετρούπολη, σχετικά γεωλογικές γεωτεχνικές μελέτες γεωτρήσεις δειγματοληπτικές ερευνητικές εδαφοτεχνικές έρευνες εταιρεία γεωτεχνικών ερευνών μελετών εδάφους υπεδάφους

Links:

www.yahoo.grwww.europa.euwww.crcnetbase.com - www.hm-treasury.gov - www.treasury.gov - www.bundesfinanzmimisterium.de - home.mywebsearch.com - www.lycos.com - www.ask.com - www.aol.com - www.bing.com - www.segm.gr - web.tee.gr - www.google.grwww.metal.ntua.gr - www.greenpeace.org - www.microsoft.com - www.about.me.com - www.fasebook.com - www.wikimapia.orgwww.finesoftware.euwww.scisoftware.comwww.plaxis.com - www.issmge.orgwww.msn.com - www.bbc.com - www.greecevirtual.gr - geology.about.com - www.usgs.gov - www.facebook.com - www.igme.gr - www.soilvision.com - www.geologist.gr - www.whitehouse.gov - www.sev.org.gr www.rocscience.comwww.odigostoupoliti.eu www.nomoskopio.gr - www.water-waste.com - www.epoleodomia.gr - www.facebook.com - www.ip.gr - www.attiki.gov.gr - www.et.diavgeia.gov.gr - www.pste.gov.gr - www.pin.gov.gr - www.in.gr - duckduckgo.com - www.pesede.gr - www.seositecheckup.com - www.alexa.com - www.facebok.com - www.faisebook.com - www.michanikos.gr - en.seokicks.de - www.tuugo.gr


		
 
© 2024 geoedrasi.gr
MiTech Web Services