x
utube
linkedin
blblblblblblbl

Γεωλογικα - Γεωτεχνικα   Print Friendly and PDF -A | +A
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για καλύτερη προβολή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήστε Firefox, Chrome και desktop υπολογιστή

H ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗ / ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ.  ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΚΟΜΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΙΝΑI:

 • Η ύπαρξη καρστικών έγκοιλων, καρστικών αγωγών, σπηλαιώσεων
 • Τα ρευστοποιήσιμα αμμώδη εδάφη, εμφανίσεις θυλάκων χαλαρών εδαφών
 • Ανάπτυξη του φαινομένου της διασωλήνωσης, υδραυλική υποσκαφή
 • Η παρουσία τμημάτων με σκληρό και μαλακό έδαφος, η στρωματογραφική και τοπική ανομοιογένεια κάτω από τη θεμελίωση, η μεταβλητότητα και διασπορά των παραμέτρων
 • Η ύπαρξη ρηγμάτων, ανοικτών ασυνεχειών, ρηγματώσεων
 • Τα εδάφη με αυξημένη πλαστιμότητα, τα διογκούμενα εδάφη
 • Η ύπαρξη υπογείων υδάτων, ο υδροφόρος ορίζοντας σε μικρό βάθος, η κατασκευή μέσα στο υδροφόρο στρώμα
 • Η ύπαρξη από ανθρώπινες παγίδες με μπάζα και κενά, απορρίματα, φερτά υλικά, οργανικά εδάφη, τύρφη

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (software) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.   ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ MEΛΕΤΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ:

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ.   ΦΥΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ, ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩΝ.   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.  ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

Στα πρανή που απαρτίζονται από εδαφικά υλικά υπολoγίζονται οι δυνητικές ολισθήσεις με την μέθοδο των κύκλων ολίσθησης, στα βραχώδη πρανή υπολογίζονται οι αστοχίες ως δυνητικές σφήνες, επίπεδων επιφανειών, ανατροπές τεμαχίων βραχομάζας.  Γίνεται αποτίμηση εκδηλωμένης αστοχίας, κατολίσθησης σε εδαφικά πρανή με τη μέθοδο της ανάστροφης ανάλυσης (back analysis).

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ.

Για την συγκράτηση του εδάφους εξετάζονται οι περιπτώσεις σχεδιασμού τοίχων βαρύτητας, με πέλμα, τύπου βερολίνου, συρματοκυβώτιων (στρωμνών) αντιστήριξης, ήλωση του εδάφους, αγκύρωσεις δομικών στοιχείων.

ΥΠΟΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

ΟΔΙΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ, ΡΑΜΠΕΣ.

Ελεγχος του φυσικού εδάφους, υπολογισμός του πάχους των στρώσεων βάσης, υπόβασης, έδρασης, έλεγχος συμπύκνωσης, καθιζήσεις, φέρουσα ικανότητα, αποστράγγιση, εξυγιαντικές στρώσεις.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.   ΡΑΜΠΕΣ, ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.

Υπολογισμός των όγκων εκσκαφών, χρονικός προγραμματισμός, κοστολόγηση, προμέτρηση των εργασιών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ:

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ.

Εντοπισμός υπογείων υδροφόρων οριζόντων, υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες, εκτέλεση και αξιολόγηση δοκιμαστικών αντλήσεων γεωτρήσεων, αναρύθμιση πηγών, αγωγοί, οχετοί, αντλιοστάσια, ρουφράκτες, λιμνοδεξαμενές, αντιπλημμυρικά έργα.

ΧΩΡΟΙ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ).

Εξετάζονται οι συνθήκες του εδάφους για την θεμελίωση, τα ορύγματα και αναχώματα, την στεγάνωση με γεωσυνθετικά και την τελική κάλυψη.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΠΩΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΙ, ΜΩΛΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ, ΕΞΕΔΡΕΣ

Καταδυτικές αναγνωριστικές έρευνες και εργασίες.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ:

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ, ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΡΩΝ ΡΗΧΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ / ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΕΜΑ.

Ανάλογα την φύση του εδάφους ως πιό προσιτές λύσεις για την βελτίωση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του, αυτό μπορεί να αναμιχθεί με πρόσθετα υλικά όπως είναι η υδράσβεστος, η ασβεστούχος μάργα, τσιμέντο κ.λ.π., να εφαρμοστεί συμπύκνωση για την αύξηση της πυκνότητας του καθώς και να εκτελεστούν ενέσεις ενέματος τσιμέντου το οποίο διοχετεύεται συνήθως στα κενά του εδάφους με ορισμένη πίεση.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

ΓΙΑ ΣΧΟΟΑΠ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΕΙΣ (ΓΠΣ) ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ:

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΙΛΕΣ, ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / ΠΑΝΕΛ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΠΥΛΩΝΕΣ, ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΓΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑ / ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΠΕΔΙΛΑ, ΕΣΧΑΡΑ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ, ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΩΝ.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Η αξιολόγηση των ευρημάτων της επιτόπου έρευνας με την παρουσίαση της στρωματογραφίας του εδάφους
 • Φωτογραφίες των εδαφικών δειγμάτων
 • Οι γεωτεχνικές παράμετροι από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών
 • Ελεγχο της φέρουσας ικανότητας, της επιτρεπόμενης τάσης εδάφους
 • Υπολογισμός των αναμενόμενων καθιζήσεων
 • Υπολογισμός των δεικτών εδάφους, μέτρο ελαστικότητας
 • Προτάσεις για τον τύπο και τις διαστάσεις της θεμελίωσης
 • Διερεύνηση για ειδικά προβλήματα του εδάφους
 • Ιδιαίτερες απαιτήσεις της θεμελίωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦHΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ.

Ο χάρτης αποτελεί ένα σύνολο από πληροφορίες και απευθύνεται σε συγκεκριμένους χρήστες που έχουν τις γνώσεις να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύσουν τα ορισμένα φαινόμενα που παρουσιάζονται επί του χάρτη. Αναλαμβάνονται  η ανάγνωση και ερμηνεία χαρτών, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, δημιουργία θεματικών χαρτών, γεωλογική χαρτογράφηση και γεωλογικός χάρτης των υποστρωμάτων του υπεδάφους, οριζοντιογραφίες, χάρτης πηγών υδάτων, υδρογεωλογικός, σεισμογενών περιοχών, ακτών και αιγιαλών, γεωμορφολογικός χάρτης, απεικόνηση της αναγλύφου μορφολογίας, των κλίσεων και αποστράγγισης του εδάφους, της διάβρωσης και αποσάθρωσης, δυνητικών ολισθήσεων και κατολισθήσεων, τεκτονικός και τεκτονική δομή της περιοχής, τοπογραφική απόδοση, κατασκευή διαγραμμάτων, μετρήσεις και υπολογισμοί επί του χάρτη, σύγκριση μεταξύ χαρτών, χαρτογραφικοί προσδιορισμοί, διευθύνσεις, γωνίες, αποκλίσεις, αζιμούθια, δημιουργία βάσεων χαρτογραφικών δεδομένων.

ΤΟΜΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ,ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ.

Σε συνδυασμό με τις εφαρμογές GIS που προαναφέρθηκαν, επιπρόσθετα μπορεί να γίνει η κατασκευή τομών, μηκοτομών, διατομών, κατά πλάτος τομές, τυπικές, χαρακτηριστικές τομές, του εδάφους, υπεδάφους, εκσκαφών, χωματουργικών και δομικών στοιχείων.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΟΙΛΩΝ:

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΝΕΡΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΟΙΛΩΝ, ΣΠΗΛΑΙΩΝ, ΡΗΓΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΩΝ, ΘΑΜΜΕΝΩΝ, ΠΑΛΑΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ.

Σε περίπτωση που η πορεία των δικτύων δεν είναι γνωστή μπορεί να γίνει εντοπισμός και καταγραφή των σημείων από όπου αυτά διέρχονται. Ελεγχος και εντοπισμός διαρροών νερού. Ανακάλυψη της ύπαρξης από έγκοιλα στο υπέδαφος, κενών, ρηγματώσεις.

ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ:

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ.

Μετά από αξιολόγηση γεωλογικών και γεωμορφολογικών στοιχείων και την επιτόπου έρευνα, γίνεται εντοπισμός δανειοθαλάμων, στην συνέχεια τα υλικά ελέγχονται ως προς την καταλληλότητά τους και κατηγοριοποιούνται για την χρήση τους σε τεχνικά έργα.

ΕΡΓΑ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Καθοδήγηση των εργασιών για την εφαρμογή της μελέτης του γεωτεχνικού έργου και των τεχνικών προδιαγραφών. Τεχνικές προτάσεις όταν κρίνεται απαραίτητο. Συντονισμός εργοταξίου, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου. Ενημέρωση, επικοινωνία και αλληλογραφία με τον ανάδοχο του έργου και τις υπηρεσίες ελέγχου, τήρηση πρωτόκολλων και διεκπεραίωση δικαιολογητικών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (*).

(*) Λήμνος, Λέσβος, Μυτιλήνη, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Σκύρος, Σποράδες, Εύβοια, Χαλκίδα, Κύμη, Κάρυστος, Αιδηψός, Αλιβερίου, Κυκλάδες, Ανδρος, Τήνος, Κέα, Κύθνος, Σύρος, Μύκονος, Σέριφος, Σίφνος, Πάρος Νάξος, Μήλος, Κίμωλος, Ιος, Αμοργός, Θήρα, Σαντορίνη, Δωδεκάνησα, Αστυπάλαια, Φούρνοι, Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Κώς, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος, Σύμη, Χάλκη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κύθηρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα, Επτάνησα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυθος, Μαραθώνας, Ραφήνα, Αγιος Στέφανος, Μεσόγεια, Σπάτα, Αρτέμιδα, Λούτσα, Μαρκόπουλο, Σούνιο, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Κόρινθος, Βοιωτία, Λιβαδειά, Θήβα, Φθιώτιδα, Λαμία, Αταλάντη, Φωκίδα, Ιτέα, Δελφοί, Γαλαξίδι, Μαγνησία, Βόλος, Βελεστίνο, Πήλιο, Αλμυρός, Λάρισα, Ευρυτανία, Καρπενήσι, Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Μεσσολόγι, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ναύπακτος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πελοπόννησος, Πάτρα, Ηλείας, Ευρύμανθος, Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Μεσσηνίας, Καλαμάτα, Λακωνίας, Γύθειο, Σπάρτη, Πύργος, Κυπαρισσία, Αμαλιάδα, Ολυμπία, Πύλος, Αχαίας, Κορινθίας, Μέγαρα, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Αργος, Αργολίδα, Ναύπλιο, Κρανίδι, Πόρος, Αττική, Πειραιάς, Αθήνα, Πατήσια, Πεντάγωνο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πετράλωνα, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Μεταξουργείο, Φιλοθέη, Νέος Κόσμος, Κυψέλη, Νεάπολη, Παγκράτι, Ιλίσια, Κουκάκι, Πλατεία Βάθης, Αμπελόκηποι, Γκύζη, Γουδί, Πολύγωνο, Φιλοπάππου, Λιοσίων, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Αχαρνών, Λόφος Σκουζέ, Σεπόλια, Σταθμός Λαρίσης, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Νικόλαος, Πατήσια, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Λιόσια, Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, Ελευσίνα, Ίλιον, Κορυδαλλός, Μαγούλα, Μάνδρα, Νέα Πέραμος, Νίκαια, Περιστέρι, Πετρούπολη, σχετικά γεωλογικές γεωτεχνικές μελέτες γεωτρήσεις δειγματοληπτικές ερευνητικές εδαφοτεχνικές έρευνες εταιρεία γεωτεχνικών ερευνών μελετών εδάφους υπεδάφους

Links:

www.yahoo.grwww.europa.euwww.crcnetbase.com - www.hm-treasury.gov - www.treasury.gov - www.bundesfinanzmimisterium.de - home.mywebsearch.com - www.lycos.com - www.ask.com - www.aol.com - www.bing.com - www.segm.gr - web.tee.gr - www.google.grwww.metal.ntua.gr - www.greenpeace.org - www.microsoft.com - www.about.me.com - www.fasebook.com - www.wikimapia.orgwww.finesoftware.euwww.scisoftware.comwww.plaxis.com - www.issmge.orgwww.msn.com - www.bbc.com - www.greecevirtual.gr - geology.about.com - www.usgs.gov - www.facebook.com - www.igme.gr - www.soilvision.com - www.geologist.gr - www.whitehouse.gov - www.sev.org.gr www.rocscience.comwww.odigostoupoliti.eu www.nomoskopio.gr - www.water-waste.com - www.epoleodomia.gr - www.facebook.com - www.ip.gr - www.attiki.gov.gr - www.et.diavgeia.gov.gr - www.pste.gov.gr - www.pin.gov.gr - www.in.gr - duckduckgo.com - www.pesede.gr - www.seositecheckup.com - www.alexa.com - www.facebok.com - www.faisebook.com - www.michanikos.gr - en.seokicks.de 
© 2024 geoedrasi.gr
MiTech Web Services